A Kormány 1124/2021. (III. 12.) Korm. határozata a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsról

Nemzeti Állatvédelmi Tanács
A Kormány 1124/2021. (III. 12.) Korm. határozata a Nemzeti Állatvédelmi
Tanácsról
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. §
(1) bekezdése alapján az állatok védelmét és jólétét érintő kérdések
megtárgyalása, az állatvédelem és állatjólét széles körű társadalmi, tudományos
és szakmai megalapozása, valamint az állatvédelemhez, állatjóléthez fűződő
érdekek közötti összhang megteremtése érdekében javaslattevő, véleményező,
tanácsadói testületként létrehozza a Nemzeti Állatvédelmi Tanácsot
(a továbbiakban: Tanács).
2. A Tanács az 1. pontban meghatározottak érdekében
a) terjeszti az állatvédelem, a vidék, az agrárium és az állatjólét szerepét,
jelentőségét,
b) megtárgyalja az állatvédelmet, állatjólétet érintő időszerű kérdéseket,
c) véleményt nyilvánít az állatvédelmi, állatjóléti jogszabályok tervezetéről, az
állatvédelemmel, állatjóléttel kapcsolatos kormányzati stratégiáról,
d) felméréseket, vizsgálatokat kezdeményez az állatvédelmi, állatjóléti
jogszabályok gyakorlati megvalósulását illetően,
e) jogszabályalkotást vagy – módosítást kezdeményez,
f) ajánlásokat dolgoz ki az állatvédelem és állatjólét hatékonyabbá tételére,
g) javaslatokat tesz az állatvédelmi, állatjóléti oktatás és képzés folytatására,
h) részt vesz az állatvédelemmel, állatjóléttel kapcsolatos kormányzati
kommunikációban,
i) nemzetközi kapcsolatokat épít más országok hasonló testületeivel.
3. A Tanács az elnökön, a társelnökön és a titkáron felül 11 tagból áll.
4. A Tanács elnöke – a Tanács szavazati joggal bíró tagjaként – az
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által
felkért személy.
A Tanács társelnöke – a Tanács szavazati joggal bíró tagjaként – „az
állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős
kormánybiztos”
– a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős
miniszteri biztos. (2022. 05. 27-től).
A Tanács titkára – a Tanács szavazati joggal bíró tagjaként – a miniszter által
az általa vezetett minisztérium állományából kijelölt személy.
5. A Tanács szavazati joggal bíró tagjai:
a) a miniszter által kijelölt 3 fő,
b) az igazságügyért felelős miniszter által kijelölt 1 fő,
2
c) a kormányzati kommunikációért felelős miniszter által kijelölt 1 fő,
d) az országos rendőrfőkapitány által kijelölt 1 fő,
e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kijelölt 1 fő,
f) a Magyar Állatorvosi Kamara által kijelölt 1 fő,
g) az Állatorvostudományi Egyetem által kijelölt 1 fő,
h) a Magyar Tudományos Akadémia által kijelölt 1 fő,
i) az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács által kijelölt 1 fő.
6. A Tanács ülésén tanácskozási joggal – a Tanács elnökének felkérése esetén –
részt vesz
a) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vezetője által kijelölt 1 fő,
b) a Laborállat-tudományi Társaság képviseletében 1 fő,
c) a Magyar Állatkertek Szövetsége képviseletében 1 fő,
d) az Országos Magyar Vadászkamara képviseletében 1 fő,
e) az Eötvös Loránd Tudományegyetem képviseletében 1 fő,
f) a bejegyzett országos állatvédő szervezetek képviseletében 1 fő.
7. A Tanács tagjainak megbízatása 5 évre szól.
8. A Tanács elnökének, társelnökének, titkárának, 5. pont szerinti tagjának
megbízatása megszűnik
a) a kijelölés, megbízás visszavonásával,
b) a tagsági megbízatásról való lemondással,
c) elhalálozással,
d) a kijelölés, megbízatás alapjául szolgáló jogviszony megszűnésével.
9. A Tanács évente két alkalommal ülésezik. A Tanács ülését a Tanács elnöke
hívja össze. A Tanács ülései nem nyilvánosak. A Tanács ügyrendjét maga
határozza meg.
10. A Tanács minden szavazati joggal bíró tagját egy szavazat illeti meg.
A Tanács a döntéseit szavazattöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt.
11. A Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatokat és a Tanács
működésének feltételeit a miniszter által vezetett minisztérium biztosítja.
12. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
13. Hatályát veszti az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról szóló
1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat.
14. Az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanács tagjainak megbízatása
megszűnik.
15. A Tanács elnökét, társelnökét, titkárát és az 5. pont a) alpontja szerinti
tagját a miniszter kéri fel, az 5. pont b)–i) alpontja szerinti szervezetek
vezetőit a miniszter hívja fel a Tanács tagjának kijelölése érdekében, úgy, hogy
a Tanács alakuló ülése 2021. április 15-ig megvalósuljon.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök